Algemene voorwaarden - Evenementen en Organisatiebureau
Music Enterprise

algemene-voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden van Music Enterprise Heuvelrug te Leersum.

Download PDF

ALGEMENE DIENST- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN MUSIC ENTERPRISE PRODUCTIONS TE LEERSUM.

Artikel 1 - Algemene begripsbepalingen

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever :Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die aan Music Enterprise opdraagt werkzaamheden en/of diensten te verrichten

Music Enterprise :Music Enterprise Van Schaik, gevestigd te Leersum

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1.Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele andersluidende inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten van Music Enterprise, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien en voor zover Music Enterprise ten behoeve van het verrichten van diensten derden inschakelt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen.

2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Music Enterprise en de opdrachtgever zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen.

Artikel 3 - Offertes, totstandkoming der overeenkomst en honorarium

1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van Music Enterprise van de order aan de opdrachtgever.

3. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door Music Enterprise uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

4. Het honorarium van Music Enterprise is het totaalbedrag exclusief de wettelijk verplichte BTW dat de opdrachtgever ter zake de opdracht aan
Music Enterprise verschuldigd is. In dit honorarium zijn mede begrepen de loonheffing en premie werknemersverzekeringen voor zover verschuldigd, af te dragen door Music Enterprise, dat hiervoor middels een inhoudingsplichtigenverklaring is gemachtigd door het Ministerie van Financiën.

Artikel 4 - Duur en einde overeenkomst

1. De overeenkomst vangt aan en eindigt op de in de schriftelijke bevestiging genoemde data.

2. De overeenkomst kan tussentijds zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist per aangetekende brief door Music Enterprise worden beëindigd, indien:

1. de opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en/of de nadere overeenkomst niet nakomt.
2. de opdrachtgever met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
3. de opdrachtgever is ontbonden als het een rechtspersoon betreft of is overleden als het een natuurlijk persoon betreft.
4. de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in.staat van faillissement komt te verkeren, dan wel aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet, dan wel een schuldsanerings-regeling als bedoeld in artikel 284 e.v. van de Faillissementswet van toepassing is verklaard.
5. op het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel de opdrachtgever op andere wijze geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te kunnen komen.

Artikel 5 - Uitvoering van de werkzaamheden

1. Music Enterprise zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen en verricht zijn werkzaamheden/diensten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen.

2. De opdrachtgever is gehouden aan Music Enterprise tijdig alle gegevens en inlichtingen te verschaffen die deze noodzakelijk of nuttig acht teneinde
de opgedragen werkzaamheden/diensten te kunnen verrichten.

3. Indien door omstandigheden buiten schuld van Music Enterprise geplande werkzaamheden/diensten niet kunnen worden uitgevoerd, is de
opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan Music Enterprise verschuldigd, behoudens in het geval de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een overmachtsituatie als nader omschreven in artikel 8 lid 1.

Artikel 6 - Aanvang werkzaamheden/diensten

1 De termijn van de door Music Enterprise te verrichten werkzaamheden en/of te leveren diensten vangt aan op de dag als vermeld in de offerte dan wel de bevestiging van de opdracht.

2. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens noodzakelijk zijn en/of bepaalde vergunningen/formaliteiten zijn vereist gaat de termijn pas in op het moment dat de gegevens in het bezit van Music Enterprise zijn dan wel de vereiste formaliteiten zijn vervuld cq vergunningen zijn verkregen.

3. Indien Music Enterprise constateert dat een overeengekomen datum niet kan worden gerealiseerd treedt zij in overleg met de opdrachtgever om een nieuwe datum overeen te komen.

Artikel 7 - Betaling, rente en kosten

1. De opdrachtgever dient het totaal bedrag van de factuur uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de door Music Enterprise te verzorgen opdracht te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.

2. De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook.

3. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig artikel 4 lid 2 wordt geen restitutie verleend. Eventueel nog niet betaalde termijnen van de overeengekomen prijs zijn bij beëindiging conform artikel 4 lid 2 terstond opeisbaar en verschuldigd.

4. Indien het factuurbedrag niet is betaald op de in lid 1 genoemde datum, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de opdrachtgever schriftelijk worden aangemaand de schuld, verhoogd met rente a 1,5 % per maand vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is geworden, binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning te voldoen.

5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Music Enterprise en/of het door Music Enterprise ingeschakelde incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende rente komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de in totaal door de opdrachtgever verschuldigde som met een minimum van € 75,-.

6. Music Enterprise is aangesloten bij Excellent Incasso BV en zal haar vorderingen ter incasso in handen stellen van Excellent Incasso BV.

Artikel 8 – Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en tengevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van één der partijen ontstaan, zoals:

-oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen
-niet of niet tijdig levering van goederen en diensten door derden
-werkstaking, blokkades
-bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemieën e.d.)

2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van partijen niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In geen geval zal Music Enterprise gehouden zijn tot het vergoeden van door de opdrachtgever geleden schade in geval van overmacht.

3. Indien de overeenkomst in geval van overmacht tussentijds door Music Enterprise is beëindigd, is door de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand der uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.

Artikel 9 - Annulering door opdrachtgever

1. Annulering door de opdrachtgever kan slechts bij aangetekend schrijven, gericht aan Music Enterprise, plaatsvinden.

2. Indien sprake is van een eenmalige opdracht (een eenmalige dienstverlening/optreden) heeft Music Enterprise bij annulering door de opdrachtgever recht op:
a. volledige vergoeding van het overeengekomen honorarium indien de annulering plaatsvindt binnen 30 dagen voorafgaand aan de dag waarop de overeengekomen dienstverlening (optreden) zou plaatsvinden b. 75 % vergoeding van het overeengekomen honorarium indien de annulering plaatsvindt tussen 90 en 30 dagen voorafgaand aan de dag waarop de overeengekomen dienstverlening (optreden) zou plaatsvinden
c. 50 % vergoeding van het overeengekomen honorarium indien de annulering plaatsvindt tussen 150 en 90 dagen voorafgaand aan de dag waarop de overeengekomen dienstverlening (optreden) zou plaatsvinden d. 25 % vergoeding van het overeengekomen honorarium indien de annulering plaatsvindt tot 150 dagen voorafgaand aan de dag waarop de
overeengekomen dienstverlening (optreden) zou plaatsvinden.

3. Indien sprake is van een opdracht gedurende een bepaalde periode is de opdrachtgever verplicht bij annulering het gehele aan de opdracht verbonden en overeengekomen honorarium te vergoeden, behoudens indien en voor zover Music Enterprise nog niet met vervulling van de opdracht een aanvang heeft gemaakt, in welk geval artikel 9 lid 2 van toepassing is.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

1. Music Enterprise aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel de directe schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid.

3. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de directe schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Music Enterprise

of van haar leidinggevende werknemers en/of wordt veroorzaakt door dood of lichamelijk letsel.

4. Music Enterprise is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

5. Alvorens Music Enterprise aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden Music Enterprise zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering der overeenkomst gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

1. Met betrekking tot de door Music Enterprise uitgebrachte adviezen en plannen berust de intellectuele eigendom bij Music Enterprise. De met advisering verband houdende stukken die door de opdrachtgever aan Music Enterprise worden afgegeven, blijven eigendom van de opdrachtgever.

2. De opdrachtgever verbindt zich de door of namens Music Enterprise uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van Music Enterprise, tenzij er sprake is van het naleven van een wettelijk voorschrift.

3. Eventuele auteursrechten en naburige rechten van Music Enterprise worden niet overgedragen aan de opdrachtgever. 4. De opdrachtgever vrijwaart Music Enterprise voor de gevolgen van het niet voldoen van de eventueel voor de opdracht verschuldigde Buma- en Sena-rechten.

Artikel 12 - Geheimhouding

Music Enterprise en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Music Enterprise of de opdrachtgever als zodanig schriftelijk is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voorvloeit.

Artikel 13 - Verplichtingen opdrachtgever De opdrachtgever mag de prestaties van Music Enterprise niet zonder schriftelijke toestemming van Music Enterprise opnemen of laten opnemen, verveelvoudigen, openbaar maken, uitzenden of laten uitzenden.

Artikel 14 - Bemiddeling bij geschil Indien partijen een geschil hebben over de inhoud van de overeenkomst kan bemiddeling worden gevraagd bij de Nederlandse Toonkunstenaarsbond NTB.

Artikel 15 - Toepasselijk recht

Op alle door Music Enterprise gedane aanbiedingen en/of offertes alsmede op alle met Music Enterprise gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.